اطلاعات مالی و اتکایی

0

 

ما امروز برای شما اطلاعات مالی و اتکایی بیمه پاسارگاد را آماده کرده ایم.

کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .

این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.


گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد: در این خصوص به استحضار می رساند مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره با بیمه پاسارگاد یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن متعلق به بیمه پاسارگاد می باشد هیچگونه معاملات غیر بیمه ای ندارند.


خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک های موسسه بیمه از قبیل ریسک های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک های مذکور:

طبق ماده ۹ آیین نامه شماره ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه ( آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه ) ، شرکت های بیمه موظف به ایجاد واحد مدیریت ریسک در ساختار سازمانی خود زیر نظر مدیرعامل می باشند .  شرکت بیمه پاسارگاد نیز اصلاح ساختار سازمانی به منظور ایجاد واحد مذکور را در اجرای آیین نامه فوق در دستورکار خود قرار داده است . براساس ماده ۱ آیین نامه شماره ۶۹ مصوب شورای عالی بیمه “آیین نامه‌ نحوه‌ محاسبه ‌و نظارت‌ بر‌ توانگری‌ مالی ‌موسسات‌ بیمه”‌، ریسک های مترتب بر عملکرد شرکت های بیمه عبارتند از:

  • ریسک‌بیمه‌گری‌

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکائی با آن مواجه است.که عوامل مهم و تأثیرگذار در محاسبه این ریسک عبارتند از : حق بیمه سهم نگهداری، ذخایر حق بیمه سهم نگهداری، خسارت پرداختی سهم نگهداری و ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری.

شرکت بیمه پاسارگاد برای کاهش این ریسک همواره اقدامات و کنترل های زیر را انجام می دهد:

۱- فعالیت و حضور موثر در بخش بیمه های زندگی و غیر زندگی، با اتکاء به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک؛

۲- انتقال بخشی از ریسک بیمه نامه های صادره از طریق واگذاری به بیمه گران اتکائی؛

۳- اجرای مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک؛

۴- نظارت مستمر در فرآیند برآورد و پرداخت خسارت و احتساب ذخیره خسارت معوق؛

۵- انجام محاسبات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا.

  • ریسک‌بازار‌

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است. که در این ریسک ارزش پرتفوی سهام شرکت و ارزش کل املاک و مستغلات تاثیر گذار است.

  • ریسک ‌اعتبار‌

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف های معامله خود با آن مواجه است. در محاسبه این ریسک مطالبات شرکت عامل تاثیرگذار می باشد که شرکت بیمه پاسارگاد برای کاهش این ریسک به صورت مستمر وصول مطالبات خود را پیگیری می کند.

  • ریسک‌نقدینگی‌

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی های جاری جهت ایفای تعهداتش با آن مواجه است. در شرایطی که شرکت نقدینگی کافی نداشته باشد قادر به پاسخگویی و پرداخت تعهدات خود نمی باشد و این امر در سودآوری شرکت های بیمه تأثیرگذار است .


نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت سه ساله آخر شرکت بیمه پاسارگاد

اسفند ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۶ شرح
۱۱۸ ۱۲۹ ۱۲۲ نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است
۸۵ ۷۹ ۹۲  نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه
۷۵ ۷۵ ۷۷  سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره)
۹ ۸ ۷  نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره
۲۱ ۲۱ ۲۲  ضریب ترکیبی ( نسبت مجموع هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره )
۴۳ ۴۸ ۵۳  نسبت کل سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌ها
۱۷ ۱۹ ۱۸  بازده سـرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سـرمایه‌گذاری‌ها به متوسـط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سـرمایه‌گذاری‌ها)
۶۳ ۷۳ ۸۰  نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری)
۱۱ ۱۰ ۸  نسبت مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران اتکایی به مجموع دارائی‌ها
۲۴ ۳۴ ۴۱  نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها
۸۱ ۸۴ ۸۸  نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها

نرخ رشد حق بیمه

نرخ رشد سال ۹۴ نرخ رشد سال ۹۵ نرخ رشد سال ۹۶ رشته بیمه ای
۱ ۱۱ ۳۰ اموال
۲۷ ۵ ۲۴ مسئولیت
۵۱ ۷۰ ۶۸ اشخاص – زندگی
۲۷ ۲۲ ۹ اشخاص – سایر
۲۰ ۳۳ ۴۲ جمع

نرخ رشد خسارت

نرخ رشد سال ۹۴ نرخ رشد سال ۹۵ نرخ رشد سال ۹۶ رشته بیمه ای
۴۲ ۱۵ ۷ اموال
۲۰ ۳۰ مسئولیت
۲۱۵ ۰ ۱۱۰ اشخاص – زندگی
۲۹ ۵۴ ۲۹ اشخاص – سایر
۴۵ ۲۰ ۲۰ جمع

 


سهم از بازار شرکت بیمه پاسارگاد

نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ رشته بیمه ای
۲٫۷ ۲٫۷ ۳ اموال
۳٫۰ ۳٫۹ ۳ مسئولیت
۸٫۹ ۱۰٫۶ ۱۵ اشخاص – زندگی
۲٫۹ ۲٫۶ ۲ اشخاص – سایر
۳٫۴ ۳٫۷ ۴ جمع

ضریب خسارت

سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵ سال ۱۳۹۶ رشته بیمه ای
۸۸ ۹۵ ۹۷ اموال
۴۲ ۴۲ ۵۷ مسئولیت
۱۱ ۶ ۸ اشخاص – زندگی
۴۶ ۶۰ ۶۳ اشخاص – سایر
۵۱ ۴۶ ۴۲ جمع

 


نسبت هزینه کارمزد به حق بیمه

نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ نسبت سال ۹۶ رشته بیمه ای
۹ ۹ ۱۰ اموال
۲۳ ۲۳ ۲۲ مسئولیت
۱۶ ۱۷ ۱۷ اشخاص – زندگی
۹ ۱۰ ۱۳ اشخاص – سایر
۱۲ ۱۳ ۱۴ جمع

نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی

نسبت سال ۹۴ نسبت سال ۹۵ نسبت سال ۹۶ رشته بیمه ای
۳۸ ۳۸ ۳۸ اموال
۴۴ ۴۲ ۴۹ مسئولیت
۰ ۰ ۰ اشخاص – زندگی
۷ ۹ ۱۳ اشخاص – سایر
۱۵ ۱۲ ۱۲ جمع

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد

مقدار ریسک (ریال) نوع ریسک
۴,۵۲۲,۴۳۱  R1 ریسک صدور بیمه نامه
۹۴۶,۰۶۴  R2 ریسک بازاری
۱۹,۲۷۱  R3 ریسک اعتباری
۰  R4 ریسک نقدینگی
۴,۶۲۰,۳۶۷  RBC ریسک کل ( سرمایه الزامی )
۵,۶۴۰,۱۸۰ مازاد بیمه گر ( سرمایه موجود )
۱۲۲٫۰۷% نسبت توانگری مالی

عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای برای سال ۱۳۹۶

تعداد بیمه نامه صادره جمع کل صادره شعب خارج حق بیمه برگشتی قبول اتکایی جمع حق بیمه غیر مستقیم حق بیمه مستقیم رشته بیمه ای
۳۸۲,۶۹۴ ۸,۱۴۷,۴۹۲,۹۷۳,۰۰۳ ۰ ۲۳,۰۲۴,۷۸۲,۹۳۳ ۰ ۸,۱۷۰,۵۱۷,۷۵۵,۹۳۶ ۸,۰۶۰,۲۹۶,۴۵۴,۵۲۸ ۱۱۰,۲۲۱,۳۰۱,۴۰۸ عمر اندوخته دار
۳۸۲,۹۲۶ ۹۴۴,۰۱۷,۷۱۴,۸۶۰ ۰ ۱۴,۵۱۷,۲۶۹,۰۵۹ ۰ ۹۵۸,۵۳۴,۹۸۳,۹۱۹ ۹۰۷,۷۲۵,۰۱۱,۸۱۲ ۵۰,۸۰۹,۹۷۲,۱۰۷ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
۷۶۵,۶۲۰ ۹,۰۹۱,۵۱۰,۶۸۷,۸۶۳ ۰ ۳۷,۵۴۲,۰۵۱,۹۹۲ ۰ ۹,۱۲۹,۰۵۲,۷۳۹,۸۵۵ ۸,۹۶۸,۰۲۱,۴۶۶,۳۴۰ ۱۶۱,۰۳۱,۲۷۳,۵۱۵ جمع زندگی
۱۲,۳۹۹ ۱۳۴,۲۶۵,۸۳۵,۴۵۷ ۰ ۲۳,۲۱۱,۴۳۵,۲۲۸ ۸,۲۹۷,۸۴۷,۵۰۰ ۱۴۹,۱۷۹,۴۲۳,۱۸۵ ۱۲۱,۲۴۱,۵۹۶,۴۰۵ ۲۷,۹۳۷,۸۲۶,۷۸۰ باربری
۱۳۴,۹۲۸ ۳۷۲,۱۱۹,۸۸۳,۹۰۶ ۰ ۹,۱۲۴,۸۶۰,۷۶۰ ۵۸,۸۶۵,۳۱۰,۷۱۷ ۳۲۲,۳۷۹,۴۳۳,۹۴۹ ۲۱۲,۹۷۵,۰۹۸,۲۱۰ ۱۰۹,۴۰۴,۳۳۵,۷۳۹ آتش سوزی
۱۹,۳۶۶ ۷۱,۳۷۷,۱۵۷,۷۴۹ ۰ ۳,۳۱۸,۶۷۸,۹۷۳ ۰ ۷۴,۶۹۵,۸۳۶,۷۲۲ ۹,۷۹۱,۸۰۵,۰۵۲ ۶۴,۹۰۴,۰۳۱,۶۷۰ حوادث
۶۳۶,۹۶۹ ۴۶۸,۲۸۵,۱۲۴,۶۳۴ ۰ ۱,۵۳۳,۲۸۷,۹۰۷ ۰ ۴۶۹,۸۱۸,۴۱۲,۵۴۱ ۴۵۸,۵۵۵,۶۶۷,۲۰۷ ۱۱,۲۶۲,۷۴۵,۳۳۴ حوادث سرنشین (راننده)
۸۰,۰۵۴ ۵۴۳,۷۶۴,۱۰۵,۰۹۰ ۰ ۲۸,۹۷۷,۰۱۵,۷۳۷ ۴,۲۶۱,۳۰۷,۲۲۶ ۵۶۸,۴۷۹,۸۱۳,۶۰۱ ۵۳۶,۷۳۳,۱۷۹,۵۷۲ ۳۱,۷۴۶,۶۳۴,۰۲۹ بدنه اتومبیل
۶۳۷,۹۳۶ ۳,۴۰۳,۲۵۴,۷۷۴,۷۶۱ ۰ ۱۲,۹۶۹,۶۲۷,۷۴۳ ۰ ۳,۴۱۶,۲۲۴,۴۰۲,۵۰۴ ۳,۳۲۶,۰۶۷,۶۶۰,۷۸۸ ۹۰,۱۵۶,۷۴۱,۷۱۶ ثالث اجباری
۳۶۰,۸۴۴ ۴۴,۲۶۶,۷۵۴,۸۰۱ ۰ ۱۱۹,۰۶۰,۱۹۶ ۰ ۴۴,۳۸۵,۸۱۴,۹۹۷ ۴۲,۰۵۸,۳۹۱,۸۰۷ ۲,۳۲۷,۴۲۳,۱۹۰ مازاد ثالث
۲۹۷,۰۳۲ ۱,۱۹۶,۵۹۹,۹۲۴,۰۲۸ ۰ ۲۸۹,۵۷۸,۱۶۸,۰۲۷ ۰ ۱,۴۸۶,۱۷۸,۰۹۲,۰۵۵ ۷۴۸,۷۳۰,۹۳۶,۵۱۳ ۷۳۷,۴۴۷,۱۵۵,۵۴۲ درمان
۹۲ ۵,۴۹۵,۵۱۹,۶۷۴ ۰ ۶۲۰,۸۳۸,۱۱۶ ۶,۱۱۶,۳۵۷,۷۹۰ ۰ ۰ ۰ کشتی
۷۳۴ ۲۰,۷۹۱,۶۹۳,۹۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۷۹۱,۶۹۳,۹۰۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما
۵۷۳ ۱۹۰,۷۱۷,۲۵۰,۹۱۸ ۰ ۱۰,۵۳۲,۵۳۶,۰۱۸ ۲۱,۷۸۴,۴۸۷,۹۲۱ ۱۷۹,۴۶۵,۲۹۹,۰۱۵ ۱۶۴,۵۳۶,۰۶۹,۳۴۸ ۱۴,۹۲۹,۲۲۹,۶۶۷ مهندسی
۱۰۰ ۵,۱۷۲,۱۶۵,۳۹۴ ۰ ۳۲۶,۵۱۵,۰۰۰ ۴۴۷,۰۶۸,۷۰۹ ۵,۰۵۱,۶۱۱,۶۸۵ ۳۲۳,۷۳۵,۳۶۶ ۴,۷۲۷,۸۷۶,۳۱۹ پول
۲۸,۱۴۴ ۵۷۰,۰۱۰,۴۹۱,۰۷۶ ۰ ۲۰,۷۵۹,۴۲۹,۶۴۷ ۰ ۵۹۰,۷۶۹,۹۲۰,۷۲۳ ۵۶۹,۰۲۶,۴۹۲,۶۶۱ ۲۱,۷۴۳,۴۲۸,۰۶۲ مسئولیت
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار
۱۵۷ ۸۵,۱۵۳,۱۸۹,۴۹۹ ۰ ۱,۸۴۶,۹۹۹,۹۶۳ ۶۶,۶۴۵,۶۰۲,۲۳۹ ۲۰,۳۵۴,۵۸۷,۲۲۳ ۲,۰۱۲,۴۷۲,۵۷۰ ۱۸,۳۴۲,۱۱۴,۶۵۳ نفت و انرژی
۲۳ ۲,۵۱۸,۲۵۰,۳۶۰ ۰ ۰ ۲,۵۱۸,۲۵۰,۳۶۰ ۰ ۰ ۰ P & I
۱۲ ۳۷۳,۰۹۶,۴۶۲ ۰ ۰ ۰ ۳۷۳,۰۹۶,۴۶۲ ۳۷۳,۰۹۶,۴۶۲ ۰ سایر
۲,۲۰۹,۳۶۳ ۷,۱۱۴,۱۶۵,۲۱۷,۷۰۹ ۰ ۴۰۲,۹۱۸,۴۵۳,۳۱۵ ۱۸۹,۷۲۷,۹۲۶,۳۶۲ ۷,۳۲۷,۳۵۵,۷۴۴,۶۶۲ ۶,۱۹۲,۴۲۶,۲۰۱,۹۶۱ ۱,۱۳۴,۹۲۹,۵۴۲,۷۰۱ جمع غیر زندگی
۲,۹۷۴,۹۸۳ ۱۶,۲۰۵,۶۷۵,۹۰۵,۵۷۲ ۰ ۴۴۰,۴۶۰,۵۰۵,۳۰۷ ۱۸۹,۷۲۷,۹۲۶,۳۶۲ ۱۶,۴۵۶,۴۰۸,۴۸۴,۵۱۷ ۱۵,۱۶۰,۴۴۷,۶۶۸,۳۰۱ ۱,۲۹۵,۹۶۰,۸۱۶,۲۱۶ جمع کل رشته ها

 

 

 

 


 


 عملکرد بیمه گری اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای سال مالی۱۳۹۶

جمع کل حق بیمه اتکایی واگذاری شعب خارج از کشور حق بیمه اتکائی اختیاری حق بیمه اتکائی اجباری رشته بیمه ای
۲,۳۳۹,۵۰۹,۵۵۰,۷۱۸ ۰ ۰ ۲,۳۳۹,۵۰۹,۵۵۰,۷۱۸ عمر اندوخته دار
۱۵۳,۲۱۷,۹۴۸,۸۵۶ ۰ ۰ ۱۵۳,۲۱۷,۹۴۸,۸۵۶ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
۲,۴۹۲,۷۲۷,۴۹۹,۵۷۴ ۰ ۰ ۲,۴۹۲,۷۲۷,۴۹۹,۵۷۴ جمع زندگی
۴۴,۳۰۵,۵۰۲,۴۵۲ ۰ ۲۵,۲۷۹,۹۲۶,۷۴۶ ۱۹,۰۲۵,۵۷۵,۷۰۶ باربری
۱۲۶,۵۵۷,۰۷۴,۳۰۶ ۰ ۷۹,۳۷۹,۵۸۴,۱۹۴ ۴۷,۱۷۷,۴۹۰,۱۱۲ آتش سوزی
۱۰,۷۰۴,۹۱۰,۵۱۴ ۰ ۰ ۱۰,۷۰۴,۹۱۰,۵۱۴ حوادث
۷۰,۲۴۳,۱۶۹,۴۹۷ ۰ ۰ ۷۰,۲۴۳,۱۶۹,۴۹۷ حوادث سرنشین (راننده)
۸۰,۹۲۵,۴۲۰,۱۳۵ ۰ ۰ ۸۰,۹۲۵,۴۲۰,۱۳۵ بدنه اتومبیل
۵۱۰,۴۹۳,۷۱۲,۴۷۲ ۰ ۰ ۵۱۰,۴۹۳,۷۱۲,۴۷۲ ثالث اجباری
۶,۶۴۰,۲۸۷,۹۷۷ ۰ ۰ ۶,۶۴۰,۲۸۷,۹۷۷ مازاد ثالث
۱۹۹,۵۲۲,۸۹۳,۷۲۷ ۰ ۰ ۱۹۹,۵۲۲,۸۹۳,۷۲۷ درمان
-۹۳,۱۲۵,۸۵۰ ۰ ۰ (۹۳,۱۲۵,۸۵۰) کشتی
۰ ۰ ۰ ۰ هواپیما
۱۰۱,۵۲۳,۲۰۸,۳۶۹ ۰ ۸۴,۸۳۸,۲۶۸,۷۹۶ ۱۶,۶۸۴,۹۳۹,۵۷۳ مهندسی
۷۱۹,۳۷۸,۸۹۴ ۰ ۱۰,۵۰۶,۳۳۳ ۷۰۸,۸۷۲,۵۶۱ پول
۱۲۴,۵۲۳,۲۰۴,۳۶۸ ۰ ۳۷,۷۳۰,۰۵۹,۵۰۵ ۸۶,۷۹۳,۱۴۴,۸۶۳ مسئولیت
۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار
۲۷,۲۵۲,۷۹۷,۷۸۹ ۰ ۲۴,۲۷۵,۴۹۸,۲۵۰ ۲,۹۷۷,۲۹۹,۵۳۹ نفت و انرژی
۰ ۰ ۰ ۰ P & I
۹۱۶,۶۵۷,۴۲۰ ۰ ۰ ۹۱۶,۶۵۷,۴۲۰ سایر
۱,۳۰۴,۲۳۵,۰۹۲,۰۷۰ ۰ ۲۵۱,۵۱۳,۸۴۳,۸۲۴ ۱,۰۵۲,۷۲۱,۲۴۸,۲۴۶ جمع غیر زندگی
۳,۷۹۶,۹۶۲,۵۹۱,۶۴۴ ۰ ۲۵۱,۵۱۳,۸۴۳,۸۲۴ ۳,۵۴۵,۴۴۸,۷۴۷,۸۲۰ جمع کل رشته ها

منبع : وب سایت رسمی بیمه پاسارگاد

Leave A Reply

Your email address will not be published.