بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد

0

بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد

شما از بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد چه می دانید؟؟

ما چه نیازی به بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد داریم؟؟
با توجه به شرایط اقتصادی و تمامی راهکارهایی که برای تامین آینده کارکنان زحمت کش سازمانها اندیشیده شده هنوز هم برخی نارسایی هایی در تامین آینده افراد در دوران بازنشستگی دیده میشود. بدیهی است که با افزایش سن ، افزایش احتمال نیاز به دارو و درمان و گسترده شدن خانواده در طول زمان و سایر دلایلی که با آنها آشنا هستیم ، هزینه های افراد بازنشسته نیز افزایش میابد. این در حالی است که درآمد این افراد به علت کاهش مزایای شغلی به علت خارج شده از سازمان کاهش یافته است. لذا شرکت بیمه پاسارگاد در اقدامی تحصین برانگیز کوشیده است تا با ارائه طرح بیمه عمر بازنشستگی همراه با بیمه عمر مستمری این خلاء را تا حدودی برای این قشر از افراد محترم در جامعه پر نماید و آن ارائه بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد است.

بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد طرحی برخواسته از بیمه عمر و تامین آتیه است که به صورت ویژه برای پرداخت مستمری بیمه عمر در آینده طراحی گردیده است. ضرورت استفاده از این نوع بیمه عمر پاسارگاد ریشه در تقویت درآمد دوران بازنشستگی و خدمات پرداخت مستمری دارد . در طرح بیمه عمر بازنشستگی بیمه گذار که یک شرکت یا شخص حقوقی است با انتخاب شرایط مناسب جهت کارکنان ، از این طرح برای تکمیل شرایط مستمری آینده افراد بهره خواهد برد.

در بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد پوشش های بیمه ای جنبی بیمه عمر پاسارگاد مانند فوت در اثر حادثه و بیماریهای خاص حذف شده و به جای آن سایر مزایا جهت پرداخت مستمری مناسب در آینده ، اضافه شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.