بیمه عمر زمانی پاسارگاد

0

بیمه عمر زمانی پاسارگاد

بیمه عمر زمانی پاسارگاد چیست؟

بیمه عمر زمانی شرکت بیمه پاسارگاد

پوشش بیمه عمر زمانی بیمه شدگان در مقابل خطرات فوت آنان ( فوت به هر علت ) میباشد که به صورت گروهی (سازمانی ) توسط بیمه گذار صورت میگیرد

ما امروز در مورد بیمه عمر زمانی پاسارگاد  صحبت می کنیم.

شرایط بیمه عمر زمانی پاسارگاد

 در ادامه شرایط بیمه عمر زمانی و مواردی را که بیمه گذار باید اطلاع داشته باشد باهم بررسی میکنیم

1 . حداقل سن بیمه شدگان 15 سال و حداکثر آنان 70 سال می باشد.
2 . ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور دﻗﯿﻘﺎً ﮐﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻧﮕﺮدﯾﺪ, ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ
3 . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 200 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺻﻮرت رؤﯾﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ، اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺻﺎدر و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﮑﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮد
4 . در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
5 . پرداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
6 . ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مواردی که بیمه گذار باید در مورد بیمه عمر زمانی اطلاع داشته باشد :

1. ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار باید داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
2 . ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن 10 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
3 . در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 200 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
4 . ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار( و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨده توسط او) صورت گرفته و توسط ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻌﺒﻪ اﻣﻀﺎء و ﻣﻤﻬﻮر ﮔﺮدد
5 . اﻋﻼم ﻧﺮخ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ از ﺳﻮي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
6 . ﺑﯿﺶ از 70 درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
7 . ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 

جدول نرخ بیمه عمر زمانی پاسارگاد با میانگین سنی

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮ ﻓﻮت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده و درﻃﻮل ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

Leave A Reply

Your email address will not be published.