پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد

0

یکی از بهترین پوشش های بیمه عمر پاسارگاد پوشش پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد می باشد.
پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد
در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد یا به اختصار بیمه عمر پاسارگاد ، با همکاری شرکت بیمه کمک رسان ایران (SOS ) ، هنگامی که بیمه عمر شما بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ صدور آن و پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه عمر به ارزش بازخریدی بیش از 20.000.000 ریال برسد می توانید از پوشش بیمه تکمیل درمان انفرادی ، مازاد بر تعهد بیمه گر اول ، در قالب دو بخش معین شده بر اساس جدول زیر استفاده نمایید:

پوشش تکمیل درمان بیمه عمر

شایان ذکر است که بیمه تکمیل درمان انفرادی که با شرایط فوق ارئه میشود شامل هزینه های بیمارستانی مربوط به زایمان ، رفع عیوب انکساری چشم و هر نوع هزینه های سرپائی ، کلینیکی و پاراکلینیکی و دندانپزشکی نمی باشد.

لطفا دقت داشته باشید که جهت برخورداری از مزایای بیمه درمانی فوق می بایست بیمه عمر پاسارگاد را قبلا تهیه نمایید و در نهایت پوشش های این بیمه درمان انفرادی به صورت رایگان برای شما فعال خواهد شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.